Makaleler

1)Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı irade beyanıdır. Tahliye taahhütnamesi Türk Borçlar Kanunu’nda zayıf olarak kabul edilen kiracının, korunmasını sağlamak için getirilmiş olan hükümlerin uygulama alanını daraltarak kiralayana, başka bir nedene gerek olmadan ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü altına girmeden, kira ilişkisini ortadan kaldırma imkânını sağlamaktadır.

2)Taliye Taahhütnamesinin Kanuni Dayanakları

Tahliye taahhütnamesi TBK 352/1 maddesinde, “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un 7/1-a bendinde ise “Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye isteyebileceği gibi, tahliye davası açabilir.”  denmiştir.

3)Tahliye Taahhütnamesinin Kiralayana Verdiği İmkânlar

Yukarıdaki kanun maddelerinden anlaşılacağı üzere kiracıdan tahliye taahhütnamesi alan kiralayan, kiralananın tahliyesini doğrudan icra dairesine başvurarak cebri icra marifetiyle sağlayabilir veya tahliye davası açabilir. Ancak bu yollara başvurulabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bunlar öncelikle tahliye taahhüdünün geçerli olması, tahliye davası veya tahliye yoluyla icra takibinin, taahhüt edilen tahliye tarihinden itibaren 30 gün içinde açılmış olmasıdır.

4)Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları

Tahliye taahhüdünün geçerlilik şartları; yazılı olması, kiracının serbest iradesine dayanması ve kira sözleşmesinden sonra kiralananın kiracıya tesliminden sonra imza edilmiş olmasıdır. Yargıtay’ın güncel uygulamalarına göre kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamesi geçersizdir. Kira sözleşmesinin başlangıcı tarihinden en erken bir gün sonra imzalanmış olmalıdır. Aynı zamanda kira sözleşmesi düzenlenirken, kiralayanın talebi üzerine kiracı tarafından imzalanan tarihsiz tahliye taahhüdünün sonuçlarına Yargıtay uygulamasına göre kiracı katlanmak durumundadır. Böyle bir durumda kiracı ancak taahhütnamenin sonradan kiralayan tarafından anlaşılan şekil dışında doldurulduğunu iddia edip bunu ispatlarsa taahhütname geçersiz sayılır.

5)Tahliye Taahhüdüne Rağmen Kiracının Gayrimenkulü Tahliye Etmemesi Durumuna Yapılacaklar

Geçerli bir tahliye taahhütnamesinin varlığına rağmen kiralayanın talebi üzerine tahliye tarihinde, kiralananı tahliye etmeyen kiracı hakkında kiralayan, tahliye tarihinden itibaren 30 gün içinde ihbara veya ihtara gerek olmaksızın taşınmazın bağlı bulunduğu yer icra dairelerinde bizzat veya avukatı aracılığıyla tahliye talepli icra takibi başlatabilir. İcra takibine itiraz edildiği takdirde kiralayan, bu defa icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasıyla beraber taşınmazın tahliyesini dava edebilir.

-------------------------------

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Halen kiracısı olarak kullanmakta olduğum, aşağıda yazılı adresteki taşınmazı, hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak, aşağıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi, aşağıda adı geçen kiraya veren mal sahibine teslim aldığım gibi boş ve hasarsız olarak teslim edeceğimi, tahliye etmediğim takdirde hiçbir ihtar ve hükme gerek kalmaksızın icrai takibata geçilerek cebri icra yoluyla beni tahliye ettirmesini, icrai takibata geçerek yapacağı bilimum masrafları, uğrayacağı bilimum zarar ve ziyanları, bu uğurda sarf olunacak bütün mahkeme, icra, avukat ve diğer masrafların tamamen bana ait olduğunu kendi rızamla kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Kiraya veren mal sahibi : 

Tahliye edilecek adres : 

Kiranın başlangıcı : 

Tahliye tarihi :

Taahhütnamenin alındığı tarih:

 

 

Taahhüt eden ve imzası :

 

Paylaş
Yorumlar
Yorum Yap
© Tüm Hakları Saklıdır 2022 | Coşkun & Yıldırım Hukuk Bürosu